Přidělování třídních učitelů a vyučujících

Tvorba úvazků na následující školní rok je časově, personálně i organizačně náročný proces.

Je třeba zohlednit zkušenosti pedagogů s určitými věkovými skupinami žáků i výši úvazků jednotlivých pedagogů (celý i částečný v různém rozsahu). Na výslednou podobu úvazků mají vliv i nenadálé okolnosti na straně zaměstnanců školy (stěhování, těhotenství, odchod
do důchodu, nemoc aj.).

Přidělování třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů spadá
do kompetence ředitelky školy a vychází z organizačně personálních možností školy.

Informace o přidělení třídních učitelů na příští školní rok bude zveřejněna do 30. 6. daného školního roku.

V mimořádných případech se zveřejněné personální obsazení může změnit.